അനുഗ്രഹവെള്ളി(4 /10 /2019 ) നിയോഗം : പ്രകൃതി , സാമ്പത്തികമായി വിഷമിക്കുന്നവർ

01-Oct-2019

Gagultha All Friday Events :- 1st Friday--Anugrahavelli | 2nd Friday-- St.Joseph Friday| 3rd Friday-- Mariyan Friday | 4th Friday-- Gagultha Friday.

25-Jan-2018